Otsi
Sisukaart
   Firmast       Uudised       Tooted       Transport       Kontakt   
Avaleht Transport Tingimused
Tingimused
Prindi

OÜ MENTONIX MEHANISMIDE KASUTAMISE TINGIMUSED

1. OÜ Mentonix Mehhanismide kasutamiseks sõlmitakse teenust sooviva isiku (Tellija) ja OÜ Mentonix (Töövõtja) vahel töövõtuleping (edaspidi “Leping”), millega Töövõtja kohustub andma Tellijale kasutamiseks veoki,transpordivahendi, ehitusmehhanismi (edaspidi “Mehhanism”) koos juhiga Mehhanismi eesmärgipäraseks kasutamiseks (edaspidi “Töö”).

2. OÜ-ga Mentonix Töövõtulepingu sõlmimisel kinnitavad allakirjutanud, et neil on kõik volitused Lepingu allkirjastamiseks. Tellija kinnitab et, aktsepteerib käesoleval veebilehel sisalduvat Mehhanismide hinnakirja ja sõiduki tellimislehe alusel Töövõtja poolt esitatud arvetele.

3. Töövõtja tagab, et Mehhanism on Tööks tehniliselt korras ning juht omab Mehhanismi juhtimiseks vajalikke lubasid, samuti vastutab Töö tegemisel Tellija objektil Mehhanismi ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.

4. Tellija tagab, et temal või talle vastava Töö teostamiseks käsundi või volituse andnud isikul on olemas kõik nõutavad dokumendid ja kooskõlastused sh. kaeveluba, ehitusluba vms. Käsundiandja vastutab Töö teostamist reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise eest ning kinnitab, et tema poolt antavad juhised Töö teostamiseks ei ole vastuolus õigusaktidega. Käesolevaga kinnitab Tellija, et võtab enda kanda kogu vastutuse, mis tuleneb Töö teostamisel toime pandavatest võimalikest õigusaktide rikkumisest, kahju tekitamisest või mistahes muudest asjaoludest, mis võivad kaasa tuua avalik-õigusliku- või tsiviilvastutuse.

5. Tellija tagab Töö korraldamise nõuetekohasel viisil sh. vastutab ohutustehnika nõuete täitmise eest; Töö teostamisel tänavatel ja teedel objekti ning Mehhanismi tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt nõuetele; võimalike trasside väljaselgitamise ja juhile osundamise eest jne.

6. Töö täitmiseks kuluva aja arvestus (Mehhanismi töötund) algab transpordivahendi väljasõitmisega garazeerimis kohast (Suur-sõjamäe põik6) ja lõpeb tagasijõudmisega garazeerimis kohta. Kulunud aega arvestatakse 15 minutise täpsusega. Nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning ajavahemikul kell 18:00 kuni 8:00 töötatud ajale rakendatakse 15% kallimat tunnihinda.

7. Töö täitmise minimaalseks ajaks arvestatakse Mehhanismide puhul 2 tundi tööpäeva kohta ning nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 4 tundi päeva kohta. Juhul, kui Mehhanismiga koos antakse Tellijale kasutamiseks lisaseade, arvestatakse tasu lisaseadme tunnihinna alusel hoolimata asjaolust, kas lisaseadet kasutatakse koos Mehhanismiga või mitte.

8. Töövõtja ning Tellija fikseerivad kulunud aja sõlmitavas lepingus olevasse tabelisse, milles olevate andmete õigsust kinnitavad pooled oma allkirjaga. Juhul, kui Tellija keeldub nimetatud tabelis olevaid andmeid oma allkirjaga kinnitamast, loetakse Tellija Tabelis toodud andmed aktsepteerinuks juhul, kui ta ei esita pretensiooni lepingus ning käesolevates tingimustes ettenähtud korras.

9. Juhul, kui Mehhanism jääb Töö või tööaja lõppemisest tulenevalt Tellija poolt osundatud objektile ööseks või muuks ajaks, kohustub Tellija tagama Mehhanismi turvavalve. Mehhanismi juhusliku hävimise riisiko läheb Töövõtjalt üle Tellijale Mehhanismi juhi lahkumisel Töö lõpetamisel ning Tellijalt Töövõtjale juhi naasmisel objektile. Tellija kohustub hüvitama Töövõtjale kõik Mehhanismi hävimisest või kahjustamisest tulenevad kahjud 14 kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise arve väljastamisest.

10. Juhul, kui Mehhanism jääb Töö või tööaja lõppemisest tulenevalt Tellija poolt osundatud objektile ööseks või muuks ajaks, kohustub Tellija toimetama juhi aadressile Suur-sõjamäe põik 6 Tallinnas ja hiljem tagasi või hüvitama Töövõtjale juhi transportimiseks mõistlikud kulud.

 11. Mistahes pretensiooni korral peab Tellija koheselt kutsuma objektile Töövõtja esindaja (tel 524 7425). Juhul, kui pooled ei leia pretensiooni osas lahendust kohapeal, peab Tellija esitama 2 järgneva tööpäeva jooksul kirjaliku motiveeritud pretensiooni. Pretensiooni esitamine ei ole takistuseks Tellijale arve esitamisel. Pooled on kokku leppinud, et pretensioonis esitatu tõendamise koormus on Tellijal. Pretensiooni osas kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.

12. Tellija kohustub Lepingu alusel esitatud arve tasuma 7 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest. Märgitud kohustuse mittetäitmisel kohustub Tellija tasuma viivist 0,5 % arve summast iga viivitatud päeva eest kuni täieliku tasumiseni.

Tagasi Üles
www by c m a